Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.731

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. poz. 1424) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego, zgłoszenia do powrotnego wywozu oraz powiadomienia o powrotnym wywozie;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone lub inne dokumenty wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej oraz deklaracje do czasowego składowania;",

c) w pkt 9:
lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) ewidencje towarów prowadzone w związku z korzystaniem z procedury celnej, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ Służby Celnej,

d) ewidencje prowadzone przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym,",

lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) ewidencje prowadzone w związku z korzystaniem ze zgłoszenia uproszczonego, o którym mowa w art. 166 i art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "UKC";",

d) pkt 17-19 otrzymują brzmienie:

"17) dokumenty potwierdzające objęcie towarów procedurą celną;

18) dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane organom Służby Celnej przy zgłoszeniu uproszczonym;

19) pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego;",

e) uchyla się pkt 27,
f) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

"36) dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące towarów przywożonych na obszar Unii Europejskiej oraz towarów wywożonych z tego obszaru;";

2) w § 3:
a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) przedstawiciel celny, o którym mowa w przepisach prawa celnego - dokumenty potwierdzające uprawnienie do działania jako przedstawiciel celny;

3) osoba składająca przywozową lub wywozową deklarację skróconą lub przyjmująca odpowiedzialność za przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub wywóz z tego obszaru albo osoba składająca deklarację do czasowego składowania - dokumenty związane z przywozem i wywozem towarów oraz deklaracje skrócone;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zarządzający wolnym obszarem celnym lub prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym - dokumenty związane z zarządzaniem wolnym obszarem celnym lub związane z prowadzoną działalnością w wolnym obszarze celnym;",

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) korzystający ze specjalnych refundacji wywozowych przyznawanych w związku ze składowaniem celnym lub przetwarzaniem przed wywozem - dokumenty związane ze składowaniem celnym lub przetwarzaniem towarów;",

d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) przedsiębiorca posiadający pozwolenie AEO lub jego przedstawiciel celny, o którym mowa w przepisach prawa celnego, oraz posiadacz pozwolenia, którego wydanie uzależnione jest od spełnienia kryterium określonego w art. 39 UKC - dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 31;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).