Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. poz. 888) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) wyrazy "pieczątka jednostki kierującej na badanie" zastępuje się wyrazami "nazwa, adres, NIP lub REGON jednostki kierującej na badanie1)",
b) dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.",

c) oznaczenie odnośnika "*)" oznacza się jako "2)";
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części A:
wyrazy "pieczątka podmiotu kierującego" zastępuje się wyrazami "nazwa, adres, NIP lub REGON podmiotu kierującego1)",
wyrazy "podpis i pieczątka lekarza" zastępuje się wyrazami "imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz podpis lekarza1)",
dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.",

oznaczenie odnośnika "*)" oznacza się jako "2)",
b) w części B:
wyrazy "pieczątka jednostki przeprowadzającej konsultację psychologiczną" zastępuje się wyrazami "nazwa, adres, NIP lub REGON jednostki przeprowadzającej konsultację psychologiczną1)",
wyrazy "podpis i pieczątka psychologa" zastępuje się wyrazami "imię, nazwisko i podpis psychologa oraz - jeśli jest wymagany - numer z ewidencji lub rejestru uprawnionych psychologów wraz z nazwą podmiotu prowadzącego ewidencję lub rejestr1)",
dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.";

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) wyrazy "pieczątka jednostki przeprowadzającej badanie" zastępuje się wyrazami "nazwa, adres, NIP lub REGON jednostki przeprowadzającej badanie1)",
b) wyrazy "podpis i pieczątka psychologa" zastępuje się wyrazami "imię, nazwisko i podpis psychologa oraz - jeśli jest wymagany - numer z ewidencji lub rejestru uprawnionych psychologów wraz z nazwą podmiotu prowadzącego ewidencję lub rejestr1)",
c) dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.",

d) oznaczenie odnośnika "*)" oznacza się jako "2)";
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) wyrazy "pieczątka jednostki przeprowadzającej badanie" zastępuje się wyrazami "nazwa, adres, NIP lub REGON jednostki przeprowadzającej badanie1)",
b) wyrazy "podpis i pieczątka psychologa" zastępuje się wyrazami "imię, nazwisko i podpis psychologa oraz - jeśli jest wymagany - numer z ewidencji lub rejestru uprawnionych psychologów wraz z nazwą podmiotu prowadzącego ewidencję lub rejestr1)",
c) dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.",

d) oznaczenie odnośnika "*)" oznacza się jako "2)",
e) oznaczenie odnośnika "**)" oznacza się jako "3)",
f) oznaczenie odnośnika "***)" oznacza się jako "4)",
g) oznaczenie odnośnika "****)" oznacza się jako "5)".
§  2.  Do dokumentacji badań, konsultacji i orzeczeń psychologicznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).