Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1922

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii (Dz. U. poz. 735) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) błonicy:

a) szczepionka stosowana u dzieci (D) - nie mniej niż 50 opakowań wielodawkowych,

b) szczepionka stosowana u dorosłych (d) - nie mniej niż 357 dawek;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).