Zmiana rozporządzenia w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.375

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 marca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego (Dz. U. poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Udział kandydata w teście wiedzy jest warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji.";

2)
w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Z testu kandydat może uzyskać wynik:

1) pozytywny;

2) negatywny.

3. Udział kandydata w teście jest warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej.";

3)
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wyniku rekrutacji wyłania się nie więcej niż trzech kandydatów, którzy z testu badającego zdolności organizatorskie i predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi otrzymali wynik pozytywny, natomiast z testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali łącznie nie mniej niż 60% prawidłowych wyników. Przez prawidłowy wynik należy rozumieć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych na tych etapach rekrutacji, których wyniki są podawane w formie punktowej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).