Zmiana rozporządzenia w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2353

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

Na podstawie art. 57g ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie (Dz. U. poz. 1435 oraz z 2016 r. poz. 2061) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

"§ 5b. W przypadku rekompensat przyznanych na podstawie wniosków złożonych w terminie określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 w ust. 8 w akapicie dziewiątym pkt 3 i akapicie dziesiątym pkt 3:

1) liczba równych części, o których mowa w § 2 ust. 1, odpowiada liczbie lat, w których jest realizowany program bioasekuracji, począwszy od 2017 r.;

2) wniosek o wypłatę drugiej części rekompensaty składa się od dnia 15 maja do dnia 30 września 2018 r.;

3) stawka za świnię, o której mowa w § 5, wynosi 154 zł.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).