Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2209

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy dotychczasowego lub ostatniego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców.";

2) użyte w § 8 ust. 1, 4-7 oraz w § 9, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw informatyzacji";
3) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uwzględnienie zmian dokonanych w związku z rejestracją danych w rejestrze PESEL na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544);";

4) załączniki nr 3 i 5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA

DO REJESTRU WYBORCÓW

.................................................., dnia .............................

(miejscowość) (dd/mm/rrrr)

Imię (imiona) ..............................................................................................................................................................

Nazwisko ....................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oświadczam, że:

a) posiadam obywatelstwo .....................................................................................................................................,

(nazwa kraju)

b) stale zamieszkuję* w:

gmina (miasto, dzielnica) ....................................................................................................................................

miejscowość ........................................................................................................................................................

ulica .....................................................................................................................................................................

nr domu ...............................................................................................................................................................

nr mieszkania ......................................................................................................................................................

Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.

......................................................

(podpis)

__________________

* W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego, o którym mowa w art. 19 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), przebywającego stale na obszarze danej gminy, wpisuje się adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników organów gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

.................................................., dnia ....................................

(miejscowość) (dd/mm/rrrr)

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*

w ...................................................

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*

w ....................................................

Na podstawie § 7 ust. 1*, ust. 3*, ust. 4*, ust. 5* rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 oraz z 2018 r. poz. 2209) zawiadamiam, że:

Pan/Pani ...............................................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)

syn/córka ................................................................................ ur. .....................................................................................

(imię ojca) (data urodzenia)

..............................................................................................................................................................................................

(numer PESEL)

ostatnio*/zameldowany(-na) na pobyt stały w*:

gmina (miasto, dzielnica) .....................................................................................................................................................

miejscowość .........................................................................................................................................................................

ulica ......................................................................................................................................................................................

nr domu ................................................................................................................................................................................

nr mieszkania .......................................................................................................................................................................

** został(a) wpisany(-na) do rejestru wyborców pod adresem zameldowania na pobyt stały w związku ze złożeniem oświadczenia, że ponownie stale zamieszkał(a) pod tym adresem.

** został(a) wpisany(-na) do rejestru wyborców pod adresem zameldowania na pobyt stały w:

** został(a) wpisany(-na) na swój wniosek dnia ................................................ do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania na obszarze gminy/miasta w:

gmina (miasto, dzielnica) ..............................................................................................................................................

miejscowość ..................................................................................................................................................................

ulica ...............................................................................................................................................................................

nr domu .........................................................................................................................................................................

nr mieszkania ................................................................................................................................................................

Powyższe przekazuję w celu uwzględnienia w rejestrze wyborców.

..........................................................

(pieczęć*** i podpis)

___________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Właściwe zaznaczyć.

*** Dotyczy wyłącznie postaci papierowej dokumentu.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).