Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2026) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) oświadczenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej potwierdzające, że rejestrowany pojazd będzie używany do wykonywania czynności ochronnych lub operacyjno-rozpoznawczych - w przypadku rejestracji pojazdu Żandarmerii Wojskowej pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;",

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

"8) oświadczenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego potwierdzające, że pojazd będzie użytkowany do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania - w przypadku rejestracji pojazdów jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu.";

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pojazdy obcych sił zbrojnych lub Żandarmerii Wojskowej używane do wykonywania czynności ochronnych lub czynności operacyjno-rozpoznawczych, pojazdy Wojsk Specjalnych używane do wykonywania operacji specjalnych oraz pojazdy jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używane do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby lub wyróżnikiem województwa i powiatu.";

3) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zmiana przeznaczenia pojazdu Żandarmerii Wojskowej używanego do wykonywania czynności ochronnych lub operacyjno-rozpoznawczych, pojazdu Wojsk Specjalnych używanego do wykonywania operacji specjalnych oraz pojazdu jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używanego do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania powoduje konieczność jego ponownej rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.