Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.790

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno- -Skarbową (Dz. U. poz. 447) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową";

2) użyte w § 1, w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 oraz w § 5 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa";
3) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Komenda Główna Policji - w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie:

a) komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

b) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dla których właściwa terytorialnie jest Komenda Stołeczna Policji;

3) właściwe terytorialnie komendy wojewódzkie (Komenda Stołeczna) Policji - w odniesieniu do pojazdów:

a) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 lit. b,

b) komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tych komend;".

§  2.  Karty pojazdu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz nalepki kontrolne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów do pojazdów używanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do czasu ich zmiany lub wydania nowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).