Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.893

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 7 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 42 w ust. 2 wyrazy " "LPG" lub "CNG" " zastępuje się wyrazami " "LPG", "CNG" albo "LNG" ";
2) po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

"§ 48a. 1. Nalepkę dla oznaczenia pojazdu, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), napędzanego:

1) sprężonym gazem ziemnym (CNG),

2) skroplonym gazem ziemnym (LNG)

- zgodną z wzorem określonym odpowiednio w pkt 16 i 17 załącznika nr 15 do rozporządzenia, umieszcza się wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

2. W przypadku gdy pojazdem, o którym mowa w ust. 1, jest autobus, do jego oznaczenia stosuje się odpowiednią nalepkę zgodną z wzorem określonym w pkt 11 załącznika nr 15 do rozporządzenia.

3. Nalepkę dla oznaczenia pojazdu, o którym mowa w art. 148b ust. 1 ustawy:

1) napędzanego wodorem (H),

2) elektrycznego (EE)

- zgodną z wzorem określonym odpowiednio w pkt 14 i 15 załącznika nr 15 do rozporządzenia, umieszcza się wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

4. W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, o której mowa w ust. 1 i 3, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie.";

3) w § 49 wyrazy "§ 42-48" zastępuje się wyrazami "§ 42-48a";
4) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli "Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych" w kolumnie 5 w lp. 7 w rubryce dotyczącej powiatu "Piaseczyńskiego" po literach "PI" dodaje się przecinek i litery "PA";
5) w załączniku nr 15 do rozporządzenia:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
b) dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, pkt 2 w zakresie § 48a ust. 2, pkt 4 i pkt 5 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) § 1 pkt 2 w zakresie § 48a ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

"11.Nalepki do oznaczania autobusów przystosowanych do zasilania gazem

grafika

Opis:

1. Nalepka z napisem "LPG" służy do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym, nalepka z napisem "CNG" służy do oznaczania autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym, natomiast nalepka z napisem "LNG" służy do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Napisy "LPG", "CNG" lub "LNG" powinny być umieszczone na środku nalepki.

2. Materiał: samoprzylepny wodoodporny, szerokość nalepki: 110÷150 mm, wysokość nalepki: 80÷110 mm, barwa tła: zielona, barwa obrzeża: biała lub biała odblaskowa, szerokość obrzeża: 4÷6 mm, barwa liter: biała lub biała odblaskowa, wysokość liter: ≥ 25 mm, grubość liter: ≥ 4 mm."

"14. Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych wodorem (H)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: zielona, barwa napisu H: żółta, grubość linii litery H: 2÷3 mm, wysokość litery H: 20÷22 mm, szerokość litery H: 13÷15 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis H wyśrodkowany również w pionie.

15. Nalepka do oznaczania pojazdów elektrycznych (EE)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: niebieska, barwa napisu EE: żółta, grubość linii liter EE: 2÷3 mm, wysokość liter EE: 20÷22 mm, szerokość liter napisu EE: 13÷15 mm, odstępy między literami EE: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis EE wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

16. Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: brązowa, barwa napisu CNG: żółta, grubość linii liter CNG: 2÷3 mm, wysokość liter CNG: 20÷22 mm, szerokość liter napisu CNG: 13÷15 mm, odstępy między literami CNG: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis CNG wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

17. Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: fioletowa, barwa napisu LNG: żółta, grubość linii liter LNG: 2÷3 mm, wysokość liter LNG: 20÷22 mm, szerokość liter napisu LNG: 13÷15 mm, odstępy między literami LNG: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis LNG wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14."

1 Minister Infrastruktury kiemje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).