Zmiana rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2719

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 694 oraz z 2021 r. poz. 2007) w § 1 w ust. 2 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lit. e wyrazy "studiów wyższych" zastępuje się wyrazami "studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich";
2)
w lit. m skreśla się wyrazy "lub oceny dorobku zawodowego";
3)
lit. n otrzymuje brzmienie:

"n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,";

4)
lit. p otrzymuje brzmienie:

"p) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).".

1. 
Konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół artystycznych lub publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone według przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do dnia 31 sierpnia 2027 r. przez poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. m rozporządzenia zmienianego w § 1, rozumie się także poświadczoną przez kandydata kopię karty oceny dorobku zawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).