Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436 i 718) w § 10:
1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "w postaci papierowej";
2) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "w postaci papierowej".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).