Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1698

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. poz. 972) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wsparcie finansowe może być udzielone w latach 2015-2018 organom prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej "ustawą", których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.";

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 4 lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy - z wyjątkiem szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i c.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.