Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1673

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych";

2) w § 1 wyrazy "Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3) w § 8 w ust. 1 wyraz "terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego";
4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaca w terminie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.