Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1666

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. poz. 1166) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce";

2) w § 1 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2017/647 - przeprowadza kontrole; do tych kontroli stosuje się odpowiednio art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.";

4) użyty w § 6 ust. 1, § 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 10 ust. 3 oraz § 12 ust. 1 wyraz "terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego";
5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1, nie później niż do dnia 30 września 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.