Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1665

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (Dz. U. poz. 460) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny";
2) w § 1 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 4 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 324/2014, przeprowadza kontrole; do tych kontroli stosuje się odpowiednio art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.";

4) użyty w § 5 w ust. 2 i 6 wyraz "terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.