Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1523) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. W odniesieniu do ilości produktów określonej dla Polski w załączniku V do rozporządzenia 2016/921 wsparcie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia 2016/921, w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2016/921, jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu 2016/921.

2. Podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zamierzający ubiegać się o wsparcie składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę powiadomienie, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia operacji. Przepisy § 4 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio, z tym że limit, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1, wynosi 3000 ton.

3. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ilość produktów określoną dla Polski w załączniku V do rozporządzenia 2016/921, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

1) zakończeniu przyjmowania powiadomień;

2) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu i w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

4. Powiadomienie złożone po dniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega rozpatrzeniu i nie jest uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

5. Współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi iloraz różnicy między ilością produktów określoną dla Polski w załączniku V do rozporządzenia 2016/921 a sumą ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych przed piątym dniem poprzedzającym dzień, o którym mowa w ust. 3, oraz sumy ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu i w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

6. Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z powiadomienia, przy czym w przypadku operacji objętej powiadomieniem złożonym w dniu, o którym mowa w ust. 3, albo w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość produktów stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.";

2) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Współczynniki przydziału, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 pkt 2 i § 6a ust. 3 pkt 2, zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku:";

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy obliczaniu wysokości wsparcia uwzględnia się ilość produktów danego rodzaju objętych operacją, nie większą jednak niż ilość produktów kwalifikująca się do objęcia tą operacją zgodnie odpowiednio z § 5 ust. 5, § 6 ust. 6 albo § 6a ust. 6.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.