Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1037 oraz z 2014 r. poz. 1028) § 7a otrzymuje brzmienie:

"§ 7a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z realizacją zadań ustawowych oraz powierzonych komendom wojewódzkim i komendom powiatowym (miejskim), liczba etatów określonych w § 7 i § 8 ust. 1 może ulec zwiększeniu po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).