Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1660

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305, z 2016 r. poz. 1385 oraz z 2018 r. poz. 403) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) uchyla się pkt 2,
b) uchyla się pkt 7,
c) w pkt 9 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) egzaminu zawodowego, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.";

2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, zgodny z zakresem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, z tym że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, wskazuje także nazwę zawodu oraz symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316).",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. e, do wniosku dołącza:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu, o których mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy;

4) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Osoba, która jest egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452), do wniosku dołącza:

1) oświadczenie o wpisie na listę egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

2) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.";

3) w § 5:
a) w ust. 1:
w pkt 9:
-- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zakres, w którym jest egzaminatorem, wskazany spośród następujących zakresów:",

-- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) egzamin ósmoklasisty i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych,",

-- uchyla się lit. b,
-- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia,",

-- uchyla się lit. d,
-- dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) egzamin zawodowy, z uwzględnieniem ust. 1a, z tym że w przypadku egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista - także egzamin eksternistyczny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych "podstawy przedsiębiorczości";",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) nadany przez komisję okręgową:

a) w przypadku egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w pkt 9 lit. a i c - indywidualny dziewięciocyfrowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno:

– jednocyfrowy kod komisji okręgowej,

– trzycyfrowy kod odpowiednio egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada,

– pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

b) w przypadku egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w pkt 9 lit. e:

– indywidualny siedmioznakowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno jednocyfrowy kod komisji okręgowej, znak i pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

– kod uprawnienia, zawierający kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, znak "/", oddzielone znakiem "/" symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, a także znak "/" oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia wraz z informacją o posiadaniu uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub zdających z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada.",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. e, obejmuje także nazwę zawodu oraz symbole i nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10. Jeżeli co najmniej jedna z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, wpis obejmuje dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz symbol i nazwę tej kwalifikacji.";

4) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 1. Do wniosku dołącza się oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku osoby, która jest egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - także oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 3a pkt 1.

3. Komisja okręgowa właściwa ze względu na obecne miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora z wnioskiem o przekazanie dokumentów dotyczących egzaminatora, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 albo w ust. 3 pkt 1-3, oraz informacji potwierdzającej ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Komisja okręgowa właściwa ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora przekazuje dokumentację, której dotyczy wniosek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.";

5) uchyla się załączniki nr 2-4 do rozporządzenia;
6) uchyla się załącznik nr 9 do rozporządzenia;
7) dodaje się załącznik nr 15 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Do wniosków o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 sierpnia 2019 r., stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2.  Do prowadzenia szkoleń kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wpisywania i skreślania egzaminatorów z tej ewidencji stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2019 r.
§  3.  W roku szkolnym 2019/2020 wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego obejmuje następujący zakres: egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 3 lit. a tiret drugie w zakresie § 5 ust. 1 pkt 11 lit. a, a także pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ZAWODOWEGO1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
Część 13)
1Egzamin w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) scharakteryzować system oceniania i egzaminowania;

2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;

3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

4) określić miejsce i funkcje egzaminu zawodowego w systemie egzaminowania;

5) opisać strukturę i formę egzaminu;

6) określić rolę i zadania szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, związane z przeprowadzaniem egzaminu;

7) określić rolę i zadania szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, związane z:

a) przekazywaniem informacji o egzaminie,

b) przygotowaniem do egzaminu,

c) przekazywaniem wyników egzaminu.

1
2Zadania praktyczne na egzaminieW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadania praktycznego;

2) opisać podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będącą podstawą przeprowadzania egzaminu i rozróżniać poszczególne elementy jej struktury;

3) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych;

4) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu.

12
3Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;

2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;

3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;

4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik

i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu.

22
Część II4)
4Ocena rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminuW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:

1) określić umiejętności sprawdzane w części praktycznej egzaminu w danej kwalifikacji, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego będącej podstawą przeprowadzania egzaminu;

2) opisać zasady oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu;

3) oceniać jakość rezultatu końcowego i przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego przez zdających;

4) stosować procedury związane z przeprowadzaniem egzaminu.

216
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu zawodowego, w szczególności zasad oceniania rezultatów wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej tego egzaminu.4
Razem godzin30
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

3) Zajęcia w ramach części I są prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 24 osoby; w zajęciach mogą uczestniczyć kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego, przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są przyporządkowane do różnych branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, określoną w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

4) Zajęcia w ramach części II są prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 24 osoby; w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, które są przyporządkowane do tych samych branż, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, określoną w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).