Zmiana rozporządzenia w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego. - Dz.U.2018.14 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Na podstawie art. 18e ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy kandydatem na członka Rady zgłoszonym przez podmiot zatrudnienia socjalnego jest osoba kierująca tym podmiotem, opinię sporządza instytucja tworząca podmiot zatrudnienia socjalnego.";

2)
§ 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wybiera przewodniczącego Rady spośród członków Rady.

§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Rady odbywa się w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. W trakcie pierwszego posiedzenia:

1) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub jego upoważniony przedstawiciel wręcza akty powołania do Rady oraz akt wyboru przewodniczącego Rady;

2) Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Rady i sekretarza Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. W trakcie trwania kadencji Rady:

1) zmiany przewodniczącego Rady dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;

2) zmiany wiceprzewodniczącego Rady lub sekretarza Rady, na wniosek członka Rady złożony wraz z uzasadnieniem, dokonują członkowie Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. O zmianie, o której mowa w ust. 3 pkt 2, informuje się ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.";

3)
w § 7 w ust. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inicjowanie prac Rady, w tym:

a) określanie zagadnień merytorycznych stanowiących tematykę posiedzeń Rady, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego,

b) formułowanie stanowisk i opinii w zakresie, o którym mowa w lit. a;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych;".

Dotychczasowy przewodniczący Rady pełni swoje obowiązki do czasu zmiany przewodniczącego Rady, w trybie § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).