Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1436

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 455 i 1676 oraz z 2019 r. poz. 814) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" - w odniesieniu do:

a) obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie,

b) obsługi kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy.";

2) w § 3:
a) w ust. 6 po wyrazach "§ 2 pkt 14" dodaje się wyrazy "lit. a",
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. b, udziela się od dnia 12 lipca 2019 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 12 lipca 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).