Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1676

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 455) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) rynku owoców i warzyw;",

c) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-13 w brzmieniu:

"5) prowadzenia interwencji mającej na celu stabilizację rynków rolnych;

6) administrowania obrotem towarowym z zagranicą, w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich;

7) administrowania kwotowaniem produkcji - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;

8) działań dotyczących restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;

9) programu "Owoce i warzywa w szkole";

10) dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;

11) programu "Program dla szkół";

12) pomocy związanej ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach wspólnej polityki rolnej;

13) pomocy w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach wspólnej polityki rolnej.";

2) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1a i 5-13, udziela się od dnia 1 września 2018 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).