Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1853

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.
§  2.  Do towarów i usług nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na terytorium kraju przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 3. Batalion Łączności NATO, Grupę Integracyjną NATO i Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO oraz osoby upoważnione lub uprawnione, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 13-15 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.