Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1853

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 980) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Dowództwom Sojuszniczym oraz osobom upoważnionym.";

2) w § 2:
a) uchyla się pkt 4 i 13-15,
b) dodaje się pkt 16-20 w brzmieniu:

"16) Umowie uzupełniającej - należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);

17) Dowództwie Sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;

18) uprawnionych członkach Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;

19) wykonawcach kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywają towary i usługi;

20) członkach rodzin uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej.";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwrot podatku przysługuje również Dowództwom Sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych

4) uchyla się rozdział 4;
5) uchyla się rozdział 4b;
6) po rozdziale 4b dodaje się rozdział 4c w brzmieniu:

"Rozdział 4c

Przypadki i tryb zwrotu podatku Dowództwom Sojuszniczym i uprawnionym członkom Dowództw Sojuszniczych

§ 181. 1. Zwrot podatku przysługuje:

1) Dowództwu Sojuszniczemu - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na jego użytek służbowy, służących utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym na zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności, gdy towary i usługi nabywane są przez:

a) Dowództwo Sojusznicze,

b) wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego na rzecz tego Dowództwa, jeżeli nabycie jest niezbędne do wykonania kontraktu,

c) właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz tego Dowództwa;

2) uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług określonych w art. 18 ust. 2 Umowy uzupełniającej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, przy zachowaniu limitów ilościowych i wartościowych, o których mowa w Umowie uzupełniającej, oraz pod warunkiem ich wykorzystania na użytek własny lub na użytek zamieszkujących z nimi członków ich rodzin.

2. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów określonych w art. 18 ust. 2 lit. d-g Umowy uzupełniającej przysługuje pod warunkiem, że samochody osobowe lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione na terytorium kraju osobom innym niż wymienione w ust. 1 pkt 2.

3. Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o którym mowa w ust. 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony, zgodnie zobowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży samochodu albo innego pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów innych niż pojazdy określone w art. 18 ust. 2 lit. d-g Umowy uzupełniającej przysługuje, pod warunkiem że towary te nie zostaną odstąpione na terytorium kraju przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

5. Warunki zwrotu przewidziane w ust. 4 nie zostaną naruszone w przypadku:

1) sprzedaży, wynajmu lub darowizny towarów dokonanej między osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) przekazania w formie prezentu towaru o niskiej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł;

3) kradzieży towarów, o których mowa w ust. 4, lub ich utraty na skutek całkowitego zniszczenia wykluczającego dalsze użytkowanie, pod warunkiem posiadania przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, podmiot, stwierdzającego dokonanie kradzieży towaru lub jego całkowite zniszczenie.

§ 18m. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu Sojuszniczemu lub uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez to Dowództwo lub na jego rzecz albo przez uprawnionych członków tego Dowództwa.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub na jego rzecz albo przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

§ 18n. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest przekazywany przez Dowództwo Sojusznicze:

1) Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Bydgoszczy;

2) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Krakowie;

3) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Elblągu - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Elblągu;

4) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu ze względu na dyslokację Dowództwa Sojuszniczego - w przypadku pozostałych Dowództw Sojuszniczych.

2. O przyznaniu statusu Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej informuje każdorazowo ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe oraz cele prywatne;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) wykaz towarów i usług nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub na rzecz tego Dowództwa, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes, prowadzonych na jego terenie;

2) listę uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

3) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

5. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 18o. 1. Zwrotu podatku dokonuje właściwy dla Dowództwa Sojuszniczego urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 18n ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 18n ust. 4 i 5.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów właściwy naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku właściwy dla Dowództwa Sojuszniczego urząd skarbowy zwraca faktury, o których mowa w § 18n ust. 4 pkt 3.

§ 18p. 1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

1) po dokonaniu, zgodnie z § 18o, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

– kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do właściwego urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do towarów nabytych przez wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego lub właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz tego Dowództwa.

§ 18q. Zwrot podatku, o którym mowa w § 181-18p, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.".