Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.544

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2017 r.
§  2. 
1.  Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje również:
1) w odniesieniu do towarów lub usług nabytych na terytorium kraju przez 3. Batalion Łączności NATO, o którym mowa w § 2 pkt 13b tego rozporządzenia, w okresie od dnia 19 kwietnia 2010 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2) w przypadku towarów i usług nabytych na terytorium kraju przez osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b umowy, o której mowa w § 2 pkt 13b tego rozporządzenia, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W zakresie przypadków i trybu zwrotu podatku stosuje się przepisy § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15-18 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez 3. Batalion Łączności NATO, o którym mowa w § 2 pkt 13b tego rozporządzenia, do Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 90 dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.