Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.544

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 578) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 13a wyrazy "Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO -" zastępuje się wyrazami "Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO -",
b) po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu:

"13b) 3. Batalionie Łączności NATO - należy przez to rozumieć 3. Batalion Łączności NATO, podległe mu pododdziały i elementy wspierające znajdujące się w Polsce, o których mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) osobach upoważnionych - należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 umowy, o której mowa w pkt 13, osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13a, oraz osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b umowy, o której mowa w pkt 13b, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Przypadki i tryb zwrotu podatku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO, 3. Batalionowi Łączności NATO i osobom upoważnionym";

3) w § 13 w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) 3. Batalionowi Łączności NATO - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na użytek służbowy 3. Batalionu Łączności NATO oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn 3. Batalionu Łączności NATO, zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności;";

4) w § 15:
a) w ust. 1 wyrazy "wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1-1b",
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO albo 3. Batalionu Łączności NATO oraz cele prywatne ich osób upoważnionych;",

c) w ust. 3 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) nabytych przez 3. Batalion Łączności NATO, z wyszczególnieniem towarów przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn 3. Batalionu Łączności NATO, zlokalizowanych na jego terenie;";

5) w § 16 w ust. 4 wyrazy "wymienionym w § 13 ust. 1 pkt 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "wymienionym w § 13 ust. 1 pkt 1-1b".