Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1636

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 2 i 3 wyraz "zawodowego" zastępuje się wyrazem "branżowego";
2)
w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w zakresie nauczanego zawodu lub realizuje program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;";

3)
w § 10:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych, zgodnie z przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, albo",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Młodocianym zatrudnionym w celu nauki zawodu i dokształcającym się w centrum kształcenia zawodowego lub w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych, znajdujących się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy młodocianych, pracodawca może sfinansować koszty dojazdu i pobytu w centrum lub szkole.";

4)
w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin zawodowy, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się u pracodawcy albo na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych organizowanym przez centrum kształcenia zawodowego lub szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe zdaje egzamin eksternistyczny zawodowy, przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.";

5)
w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czas trwania, zakres oraz program przyuczenia do wykonywania określonej pracy ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wybrane treści programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.";

6)
w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%;

2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%;

3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.".

1. 
Młodociany pracownik, który rozpoczął dokształcanie teoretyczne w zakresie branżowej szkoły I stopnia przed dniem 1 września 2019 r., kontynuuje to dokształcanie na dotychczasowych zasadach.
2. 
Młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, który przed dniem 1 września 2019 r. rozpoczął dokształcanie teoretyczne w zakresie branżowej szkoły I stopnia, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 sierpnia 2019 r.
3. 
Młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który rozpoczął naukę zawodu przed dniem 1 września 2019 r., zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego obowiązującymi w dniu 31 sierpnia 2019 r.
4. 
Młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, który przed dniem 1 września 2019 r. rozpoczął dokształcanie teoretyczne u pracodawcy albo w dotychczasowym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, zdaje egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 sierpnia 2019 r.
5. 
Młodociany pracownik, który rozpoczął przyuczenie do wykonywania określonej pracy przed dniem 1 września 2019 r., kontynuuje to przyuczenie na dotychczasowych zasadach.
Do młodocianych pracowników zatrudnionych przed dniem 1 września 2019 r. w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu stosuje się § 19 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, poczynając od dnia 1 września 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.