Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.474

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 917) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zapewnia bezpośrednią ochronę i obronę rejonu, a w uzgodnieniu z Komendantem Służby Ochrony Państwa, bezpośrednią ochronę określonych osób,";

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. W ramach przygotowywania systemu kierowania Minister Obrony Narodowej:

1) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw łączności i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje:

a) koncepcję organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych oraz państw partnerskich,

b) wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania, a także standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności oraz nadzoruje ich wdrażanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) zapewnia, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek organów, o których mowa w § 11 ust. 1, połączenie wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kierowania z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

3) opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw łączności, koncepcję wykonywania i odbioru robót w zakresie systemu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, oraz wyłania wykonawców dokumentacji projektowej i robót w rejonach stanowisk kierowania, a także sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.