Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.888

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1069) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 8;
2) w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zawartych we wnioskach osób, których dane dotyczą, złożonych w trybie art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);".