Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.888

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa

Na podstawie art. 56 ust. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1069) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 8;
2) w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zawartych we wnioskach osób, których dane dotyczą, złożonych w trybie art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).