Zmiana rozporządzenia w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które... - Dz.U.2018.65 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2073) w załączniku w części I:
1)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wielkość oferenta określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".";

2)
w pkt 6 ppkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) nie dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc;

2) dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc;

3) w dniu złożenia wniosku o pomoc ma zamiar dokonać przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem;

4) w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ma zamiaru dokonać przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem;".

W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy może być udzielone, pod warunkiem że przedsiębiorca uzupełni ofertę w zakresie wniosku o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, odpowiednio o oświadczenia, o których mowa w części I pkt 6 ppkt 1-4 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).