Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych (Dz. U. poz. 1575 oraz z 2014 r. poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obserwację podczas realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzą funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej oraz komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.";

2) w § 5 w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,";

3) w § 6:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. a - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. aa - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez niego upoważniony;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).