§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się... - Dz.U.2018.679 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.679

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.
§  2. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem:
1)
§ 17 ust. 1 i 4, pkt 1 ppkt 1 w załączniku nr 5 oraz załącznika nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w stosunku do kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1

- które stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.