Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.886

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 2276) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin rozpoczyna się od części teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnego testu wiedzy lub ustnej.";

2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Część egzaminu sprawdzającą sprawność fizyczną przeprowadza się w formie testu sprawności fizycznej, składającego się z trzech prób sprawnościowych.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Nieotrzymanie oceny pozytywnej z którejkolwiek próby sprawnościowej testu sprawności fizycznej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z części egzaminu sprawdzającego sprawność fizyczną.".