§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2023 r.
§  4. 
Do wniosków o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.