§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 oraz z 2020 r. poz. 2131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 w pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 231 Kodeksu pracy);",

b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "art. 1295 pkt 2,";
2)
w § 3 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "lit. b-d" zastępuje się wyrazami "lit. b, d";
3)
w § 7:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 3 lata jako lekarze w:

a) podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i sprawowali opiekę nad osobami zatrudnionymi lub pozostającymi w stosunku służbowym w podległych temu ministrowi lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych,

b) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej wyłącznie w stosunku do żołnierzy i pracowników objętych ich opieką w tych jednostkach.",

b)
w ust. 3 wyrazy "jednostce badawczo-rozwojowej" zastępuje się wyrazami "instytucie badawczym";
4)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do celów przewidzianych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy zaświadczenia lekarskie są określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 59a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, 2140 i 2476).";

5)
w załączniku nr 3a do rozporządzenia w objaśnieniu oznaczonym symbolem "****)" w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) dotyczące wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące;";

6)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Adres zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub miejsce wykonywania prywatnej praktyki",

b)
w pkt 4 symbol J otrzymuje brzmienie:

"J - przeszkolenie w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,",

c)
w "Przykładzie 2" wyrazy "pracowników ZOZ" zastępuje się wyrazami "pracowników podmiotu leczniczego".