Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad... - Dz.U.2020.2131 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2131

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 po wyrazach "specjalistyczne badania konsultacyjne" dodaje się przecinek oraz wyrazy "w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne, ";
2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.
2. 
Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.Czynnik niebezpieczny, szkodliwy lub uciążliwyZakres badań profilaktycznychCzęstotliwość badań profilaktycznych
ICzynniki fizyczne
1HałasBadanie lekarskie, badanie otoskopowe i akumetryczne; audiometria tonalna (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 0,5-8 kHz) obligatoryjna przy hałasie o poziomie LExsh ≥ 80 dBCo 1 rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3 lata
2Hałas ultradźwiękowyBadanie lekarskie, badanie otoskopowe, audiometria tonalna (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 0,5-8 kHz)Co 3 lata
3Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe)Badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem układów: naczyniowego, nerwowego i kostnego; próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskowąPierwsze badanie okresowe po 1 roku, następne co 3 lata
4Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne)Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na dolny odcinek kręgosłupaCo 4 lata
5Promieniowanie jonizująceBadanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem, retikulocyty; w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia, ocena dna oka, ocena przezierności soczewekPracownicy zakwalifikowani do kategorii A - co 1 rok, do kategorii В - co 3 lata
6Pola elektromagnetyczneBadanie lekarskie, morfologia krwi, EKGDo 45. r.ż. co 4 lata, powyżej 45. r.ż. co 2 lata
7Sztuczne promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm):
a) nadfioletowe (UV)Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek i rogówek oczu, ostrość widzenia i przezierność soczewekCo 3 lata, u osób powyżej 50. r.ż. narażonych na UV powyżej 10 lat co 2 lata
b) podczerwone (IR)Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek, rogówek oczu i dna oka oraz przezierność soczewekCo 3 lata, u osób powyżej 50. r.ż. narażonych na IR powyżej 10 lat co 2 lata
c) laseroweBadanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek, rogówek oczu i dna oka, ostrość widzenia, pole widzenia i przezierność soczewekCo 3 lata
d) widzialne (światło)Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku - szczególne zwrócenie uwagi na ostrość widzeniaCo 3 lata
8Mikroklimat gorącyBadanie lekarskie, EKG, spirometria, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuDo 45. r.ż. co 3 lata, po 45. r.ż. co 2 lata
9Mikroklimat zimnyBadanie lekarskie, EKG, spirometria, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwiDo 45. r.ż. co 3 lata, po 45. r.ż. co 2 lata;

w przypadku pracy w zakresie temperatur od -25°C do -45°C pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach, następne co 1 rok; w przypadku pracy w temperaturze poniżej -45 °С pierwsze badanie okresowe po 3 miesiącach, kolejne co 6 miesięcy

10Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczneBadanie lekarskie;

badania lotniczo-lekarskie odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970); badania osób wykonujących prace podwodne odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397 i 1337)

Co 3 lata
IIPył przemysłowy
1Pyły nieorganiczne zawierające krzemionkę krystalicznąBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 4 latach narażenia, kolejne co 2-4 lata; przy stężenich frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej równej lub powyżej wartości NDS - po 2 latach narażenia badania okresowe co 1 rok; u narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co 1 rok łącznie z rtg klatki piersiowej
2Pyły węgla (kamiennego, brunatnego)Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 8 latach narażenia, a kolejne co 4 lata
3Pyly grafitu (naturalnego, syntetycznego)Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 8 latach narażenia, a kolejne co 4 lata
4Pyly nieorganiczne zawierające włókna azbestuBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejPierwsze badanie okresowe po 3 latach narażenia, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia co rok
5Pył talkuBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejPierwsze badanie okresowe po 3 latach narażenia, następne co 2 lata; po 15 latach narażenia co rok
6Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt)Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejPierwsze badanie okresowe po roku narażenia, następne co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, a następne co 4 lata
7Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralneBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 4 lata, po 15 latach narażenia co rok
8Pył organiczny pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąkiBadanie lekarskie, spirometriaCo rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3-4 lata
9Pył drewnaBadanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przedniaCo rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3-4 lata; od 45. r.ż. i po 15 latach narażenia co 1-2 lata
10Pył mąkiBadanie lekarskie, spirometria, ze zwróceniem uwagi na: drogi oddechowe, skórę i spojówkiCo rok przez pierwsze 3 lata, następne co 3 lata
IIICzynniki chemiczne
1Akrylowe związki:
a) akrylonitrylBadanie lekarskieCo 2-4 lata
b) akrylanyBadanie lekarskie, spirometria, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuCo 2-4 lata
Aldehydy:
2a) akrylowy (akrylaldehyd)Badanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
b) formaldehydBadanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
3AmoniakBadanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
4Arsen i jego związkiBadanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, EKG, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 10 latach narażenia, a następne co 4 lata
- arsenowodór (arsan)Badanie lekarskie, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, EKGCo 2-4 lata
5Azotu tlenkiBadanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
6Bar i jego związki:
a) rozpuszczalne w wodzieBadanie lekarskie, oznaczenie stężenia potasu i wapnia, kinazy kreatynowej we krwi, badanie ogólne moczu, EKGCo 2-4 lata
b) nierozpuszczalne w wodzieBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej po 8 latach narażenia, a następne w zależności od wskazań
7Benzen i jego homologi (ksylen, toluen)Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi i badanie akumetryczne; morfologia krwi z rozmazem; toluen, ksylen - dodatkowo: ALT, AST, GGTPBenzen: pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach narażenia, następne co rok Toluen, ksylen: co 1-2 lata
8Benzo [a]pirenBadanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, rtg klatki piersiowejCo 1-2 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 6 latach narażenia, a następne co 4 lata
9Brom i jego związkiBadanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
10Beryl i jego związkiBadanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, ALT, AST, GGTPCo 3-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po roku narażenia
11Chlor, chlorowodór i tlenki chloruBadanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przedniaCo 2-4 lata
12Chrom i związki chromu (VI)Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, morfologia krwi, CRP, rynoskopia przedniaPierwsze badanie okresowe po roku narażenia, następne co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej po 40. r.ż. lub po 10 latach narażenia co 2 lata
13Czteroetylek ołowiu (tetraetylek ołowiu)Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTPCo rok
14Dwumetyloformamid (N, N-dimetyloformamid)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, stężenie bilirubiny, kreatyniny we krwiCo 2-4 lata
15Epichlorohydryna (1 -chloro-2,3 -epoksypropan)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny we krwi, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 6 latach narażenia, a następne co 4 lata
16Fenol lub jego homologi (krezol, kreozot) oraz ich chlorowcopochodne lub nitropochodneBadanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, stężenie kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuCo 2-4 lata
17Fluor i fluorkiBadanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ ruchu i oddechowy, spirometria, rtg kości jednego przedramienia i kości miednicy, po 10 latach narażenia rtg kręgosłupa lędźwiowegoCo 2-4 lata; w badaniach okresowych rtg kości jednego przedramienia i miednicy należy wykonywać co 6 lat
18Fosfor biały, żółty (tertrafosfor)Badanie lekarskie, spirometria, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczanie stężenia wapnia i fosforu we krwi, CRPCo 1-2 lata
19Fosforu związki chlorowe (np. trichlorek fosforu)Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata
20Ftalowy bezwodnikBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejPierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach narażenia, następne co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej tylko przy badaniu wstępnym oraz gdy wywiad lub badanie przedmiotowe wskazują na zmiany w dolnych drogach oddechowych
21Furfurol (2-furaldehyd)Badanie lekarskieCo 2-4 lata
22Glinu tlenek (tritlenek glinu)Badanie lekarskie ze szczególną oceną układu nerwowego, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; rtg klatki piersiowej co 4 lata
23Glikole:
a) etylenowy, dietylenowy, butano- 1,4-diol, glicerolBadanie lekarskie, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwiCo 2-4 lata
b) nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny - nitrogliceryna (triazotan (V) glicerolu), nitroglikol (diazotan (V) glikolu etylenowego)Badanie lekarskie, EKG, morfologia krwiPierwsze badanie okresowe

po 6-12 miesiącach, następne co 1-2 lata

24Izocyjanianowe związkiBadanie lekarskie, morfologia krwi, CRP, spirometria, rtg klatki piersiowejPierwsze badanie okresowe po 6-12 miesiącach narażenia, następne co 1-2 lata; rtg klatki piersiowej tylko przy badaniu wstępnym oraz gdy wywiad lub badanie przedmiotowe wskazują na zmiany w dolnych drogach oddechowych
25Kadm i jego związkiBadanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, rtg kości miednicy i podudzia, spirometria, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, CRPCo 3-4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej po 10 latach narażenia, następne co 3 lata, rtg kości miednicy i podudzia po 10 latach narażenia, następne co 5 lat
26Ketony:
a) acetonBadanie lekarskie, ALT, AST, GGTP, spirometriaCo 2-4 lata
b) metyloetyloketon (butan-2-ol, MEK), metyloizobutyloketon (4-metylopentan-2-on, МШЦ)Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego układu nerwowegoCo 2-4 lata
c) diaceton, tlenek mezytylu (4-metylopent-3-en-2-on)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuCo 2-4 lata
d) keton butylowo-etylowy (heptan-3-on, EBK)Badanie lekarskieCo 2-4 lata
e) keton dipropylowy (heptan-4-on, DPK)Badanie lekarskieCo 2-4 lata
27KobaltBadanie lekarskie, EKG, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; rtg klatki piersiowej co 4 lata
28Mangan i jego związkiBadanie lekarskie, spirometria, badanie ogólne moczu, morfologia krwi, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
29Nafta i jej produkty:
a) benzyna ekstrakcyjna, naftaBadanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazemCo 2-4 lata
b) mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfaltyBadanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu, rtg klatki piersiowejCo 1-2 lata
30Naftalen і pochodne (naftol, dekalina

(bicyklo [4.4.0] dekan), tetralina (1,2,3,4-tetrahydronaftalen))

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuCo 2-4 lata
31Nikiel i jego związkiBadanie lekarskie, przy narażeniu wziewnym rynoskopia przednia, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2 lata, rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, u osób po 40. r.ż. i w przypadku narażenia powyżej 10 lat co 2 lata
32Ołów i jego związkiBadanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następujących metabolitów: cynkoprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczuU pracowników rozpoczynających pracę w narażeniu na ołów morfologia krwi i oznaczanie stężenia ołowiu we krwi oraz cynkoprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu co 3 miesiące w pierwszym roku narażenia; następnie u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się w granicach 300-500 µg/1 (1,45-2,42 µmol/1) u mężczyzn i 200-300 µg/1 (0,97-1,45 µmol/1) u kobiet - co 6 miesięcy; u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się poniżej 300 µg/1 (1,45 µmol/1) u mężczyzn i poniżej 200 µg/1 (0,97 µmol/1) u kobiet - co 12 miesięcy; pozostałe badania wykonuje się co 12 miesięcy
33Pestycydy:
1. Hamujące aktywność cholinesterazy:
a) związki fosforoorganiczne, np. paration, malation, mefosfolan, sulfotep, dimetoatBadanie lekarskie, ocena aktywności cholinesterazy krwinkowejCo rok
b) karbaminiany,

np. aldikarb, karbaryl

Badanie lekarskie, ocena aktywności cholinesterazy krwinkowej; w zależności od wskazań: konsultacja neurologicznaCo rok
2. Węglowodory chlorowane:
a) związki dichlorodifenyloetanu, np. metoksychlor, metiochlor,

b) chlorowane cyklodieny, np. aldrin, dieldrin,

c) związki chlorowane benzenu, np. lindan, cykloheksanon

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP; u narażonych na chlorowane związki benzenu - dodatkowo morfologia krwiCo rok
3. Związki kwasu dichlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekopropBadanie lekarskie ze szczególną oceną układu nerwowego, AST, ALT, oznaczenie stężenia glukozy, kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuCo rok
4. Pestycydy ditiokarbaminianowe, np. maneb, zineb, etylenotiomocznik (ETU)

i propylenotiomocznik (PTU),

np. chloroksuron, linuron

Badanie lekarskie, EKG, TSH, AST, ALT, GGTPCo rok; w badaniu wstępnym badania czynności tarczycy w zależności od wskazań
5. Związki dipirydylowe, np. parakwat, dikwatBadanie lekarskie, spirometriaCo rok
6. Dinitroalkilofenole, np. dinoseb, dinokapBadanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego; morfologia krwi, oznaczenie stężenia glukozy, kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia methemoglobiny we krwiCo rok; w badaniu wstępnym bez stężenia methemoglobiny we krwi
7. Pyretroidy, np. aletryna, cypermetryna, dekametryna, permetrynaBadanie lekarskie, spirometriaCo 3 lata
34PirydynaBadanie lekarskie, ALT, AST, GGTPCo 4 lata
35Rtęć:
a) metaliczna i jej związki nieorganiczneBadanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ze wskazań stężenie rtęci w moczuCo 1-2 lata
b) związki organiczneBadanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ALT, AST, GGTP; w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego; ze wskazań oznaczenie rtęci we krwiCo rok
36Siarkowodór (sulfan)Badanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
37Siarki tlenkiBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań
38TerpentynaBadanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, spirometriaCo 2-3 lata
39Wanad i jego związkiBadanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowejCo 2-4 lata; rtg klatki piersiowej po 6 latach pracy, a następnie co 4 lata
40Węgla disiarczekBadanie lekarskie, ocena ostrości widzenia, w badaniu narządu wzroku - ocena zdolności rozpoznawania barw i orientacyjna ocena pola widzenia; oznaczenie stężenia glukozy, lipidogram, AST, ALT, GGTP, EKGCo 2-3 lata; wskazane pierwsze badanie psychologiczne i psychiatryczne po 5 latach narażenia
41Tlenek węgla (II)Badanie lekarskie, morfologia krwi, EKGCo 2-4 lata
42Tlenek węgla (IV)Badanie lekarskie, EKGCo 2-4 lata
431. Węglowodorów alifatycznych związki aminowe, nitrowe i chlorowcopochodne:
a) związki aminowe (metyloamina, dimetyloamina, dietylenoamina) i diaminowe (etylenodiamina, tetrametylenodi amina)Badanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
b) związki nitrowe

(nitrometan, nitroetan, nitropropan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
c) chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznychBadanie lekarskie, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
2. Chlorek metylu (chlorometan)Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
3. Bromek metylu (bromometan)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
4. Chlorek metylenu (dichlorometan)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwiCo 2-4 lata
5. Chloroform (trichlorometan)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwiCo 2-4 lata
6. Dichloroetan, trichloroetanBadanie lekarskie, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
7. Czterochlorek węgla (1,1,2,2-tetrachlorometan, TETRA)Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczuCo 2-4 lata
8. Dibromek etylenu, trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (PER)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, EKGCo 2-4 lata
44Węglowodorów aromatycznych związki nitrowe, aminowe i ich chlorowcopochodne:
a) związki nitrowe, np. nitrobenzen, dinitrobenzen, dinitrotoluen, trinitrotoluénBadanie lekarskie, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTPCo 6-12 miesięcy
b) związki aminowe, np. anilina, benzydyna, betanaftyloamina (2-naftyloamina)Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, AST, ALT, GGTPPierwsze badanie po 3-6 miesiącach narażenia, następne co 6-12 miesięcy
c) chlorowcopochodne:

- pochodne benzenu (chlorobenzen, dichlorobenzen, heksachlorobenzen)

Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, morfologia krwi, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
- pochodne bifenyli (bifenyl)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia cholesterolu i trój glicerydów we krwiCo 2-4 lata
- pochodne naftalenuBadanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, bilirubiny, kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczuCo 2-4 lata
45Winylobenzen (styren)Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, spirometriaCo 2-4 lata
46Winylu chlorek (chloroetan)Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, fosfataza alkaliczna, morfologia krwi, próba oziębiania rąk, US G wątrobyCo 12-24 miesiące; USG wątroby po 10 latach narażenia, a następnie w zależności od wskazań; w przypadku dodatniej próby oziębiania w badaniu okresowym - rtg rąk
47Żywice epoksydoweBadanie lekarskie, spirometriaCo 2-4 lata
48Mieszaniny rozpuszczalników organicznych (jeżeli są zawarte wymienione powyżej rozpuszczalniki, obowiązuje zakres przypisany do danego związku)Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTPCo 2-4 lata
49CytostatykiBadanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu;

w przypadku narażenia na niżej wymienione leki należy poszerzyć badania okresowe o następujące badania:

a) leki alkilujące - szczególne zwrócenie uwagi na pole widzenia,

b) winkrystyna, winblastyna, cisplatyna, prokarbazyna - szczególne zwrócenie uwagi na czucie powierzchniowe i głębokie,

c) fluorouracyl - EKG,

d) bleomycyna, busulfan, chlorambucyl, cyklofosfamid, metotreksat, melfalan - rtg klatki piersiowej

Co 2-4 lata; rtg klatki piersiowej po 6 latach pracy, a następnie co 2-4 lata
IVCzynniki biologiczne
1Wirus zapalenia wątroby - typ В (HBV)Badanie lekarskie z wywiadem ukierunkowanym na szczepienie ochronne, ALT, AST, przeciwciała anty-HBc total;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2-4 lata, przeciwciała anty-HBc total w badaniu wstępnym, a następnie badania serologiczne w zależności od wskazań
2Wirus zapalenia wątroby - typ C (HCV)Badanie lekarskie, ALT, AST, przeciwciała anty-HCV; po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnegoCo 2-4 lata, przeciwciała anty-HCV w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań
3Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV)Badanie lekarskie, przeciwciała anty-HIV;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2-4 lata, przeciwciała anty-HIV w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań
4Pałeczki Brucella abortus bovisBadanie lekarskieCo 3-5 lat
5Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe, w tym o działaniu uczulającymBadanie lekarskie, spirometriaCo 2-3 lata
6Prątek gruźlicyBadanie lekarskie, w zależności od wskazań rtg klatki piersiowej lub testy służące wykryciu zakażenia prątkami gruźlicyCo 2-3 lata
7Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (wirus KZM)Badanie lekarskie z wywiadem ukierunkowanym na szczepienie ochronneCo 2-3 lata
8Borrelia burgdorferiBadanie lekarskie;

w badaniach okresowych - badania serologiczne w kierunku boreliozy w przypadku informacji o ukąszeniu przez kleszcza bądź w przypadku zgłaszania objawów nasuwających podejrzenie boreliozy

Co 2-4 lata
9Inne czynniki zaliczone do grupy 2, 3 lub 4 zagrożenia według przepisów wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)Badanie lekarskie w zależności od wskazań i stopnia narażenia: badania laboratoryjne lub serologiczne oraz konsultacje specjalistyczne służące wczesnemu wykryciu zakażenia bądź ocenie zmian w stanie zdrowia spowodowanych zakażeniem;

w przypadku dostępnej szczepionki - w zależności od wskazań badania służące ocenie jej skuteczności

Co 2-4 lata
VInne czynniki
1Niekorzystne czynniki psychospołeczne:
a) zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedziBadanie lekarskie, lipidogram, EKGCo 2-5 lat
b) zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnościąBadanie lekarskie, lipidogram, EKGCo 2-5 lat
c) zagrożenia wynikające z narażania życiaBadanie lekarskie, lipidogram, EKGCo 2-5 lat
d) zagrożenia wynikające z monotonii pracyBadanie lekarskie, lipidogram, EKGCo 2-5 lat
e) zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą, inne)Badanie lekarskie, lipidogram, EKGCo 2-5 lat
2Praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych (takich jak wózki widłowe, koparkoładowarki itp.)Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie akumetryczne, ocenę narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego obsługiwania narzędzia, maszyny, urządzenia lub pojazdu mechanicznegoCo 3-4 lata, powyżej 50. r.ż. co 2-3 lata
3Obsługa monitorów ekranowychBadanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzeniaCo 5 lat
4Prace wymagające sprawności psychoruchowejBadanie lekarskie;

w zależności od wskazań wykonanie właściwych dla stanowiska testów sprawności psychoruchowej;

w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

Co 1-2 lata, powyżej 50. r.ż. co 1 rok
5Praca na wysokościBadanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); oznaczenie poziomu glukozy we krwiDo 25. r.ż. co 3 lata; od 25. do 50. r.ż. co 2-3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1-2 lata
6Praca zmianowa, w tym praca w porze nocnejBadanie lekarskieCo 3-5 lat
7Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal (8 godzin lub 3 kcal/min) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (8 godzin lub ponad 2 kcal/min) dla kobietBadanie lekarskie, EKGCo 5 lat; powyżej 50. r.ż. co 3 lata
8Praca w wymuszonej pozycjiBadanie lekarskieCo 3-5 lat
9Praca wymagająca ruchów monotypowych kończynBadanie lekarskieCo 3-5 lat
10Praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowegoBadanie lekarskie, ocena wydolności narządu głosu (np. za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej) - w przypadku wyniku wskazującego na zmiany patologiczne w narządzie głosu: konsultacja otolaryngologiczna lub foniatryczna z wykonaniem (w zależności od wskazań) wideolaryngostroboskopiiPierwsze badanie okresowe

po 12 miesiącach; następne co 3-5 lat

11Praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowcówBadanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru), ocena wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego; oznaczenie stężenia glukozy we krwi;

zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących kierowania pojazdami

Co 30 miesięcy - 5 lat
12Praca związana z posługiwaniem się bronią palnąBadanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (badanie za pomocą perymetru), ocena widzenia zmierzchowego; zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących posługiwania się broniąCo 5 lat; po 60. r.ż. co 30 miesięcy
13Inne prace związane z narażeniem na czynnik niebezpiecznyBadanie lekarskie, w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracyDo 25. r.ż. co 3 lata; od 25. r.ż. do 50. r.ż. co 2-3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1-2 lata
14Praca w narażeniu na inny czynnik szkodliwy lub uciążliwyBadanie lekarskie; badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne - w każdym przypadku konieczna ocena stanu narządów i układów organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracyW zależności od aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej wpływu czynnika na zdrowie (nie rzadziej jednak niż co 5 lat)
15Prace na stanowiskach, na których nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliweBadanie lekarskieCo 5 lat
Słownik:

1) badanie lekarskie - oznacza badanie wykonane przez lekarza uprawnionego do badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

2) rtg klatki piersiowej - oznacza zdjęcia pełnowymiarowe, przy czym rtg klatki piersiowej u narażonych na pyły zwłókniające w przypadku zmian wskazujących na rozwój pylicy ocenia się zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Radiogramów Pylic Płuc, wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację Pracy;

3) spirometria - badanie obejmujące co najmniej pomiar pojemności życiowej (FVC lub VC), natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEVļ) i jej wskaźnika odsetkowego (FEVļ %VC);

4) zakres badania profilaktycznego - oznacza obligatoryjne wykonanie wskazanych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych po potwierdzeniu istotnego wpływu czynnika szkodliwego lub uciążliwego na zdrowie po dokonanej ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na stanowisku pracy (m.in. na podstawie oceny ryzyka zawodowego).

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).