Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 25 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

Na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. poz. 524) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) świadectwie oględzin - rozumie się przez to dokument, na podstawie którego dopuszcza się statek powietrzny do wykonania prób w locie lub lotów próbnych, których celem jest wydanie zezwolenia na wykonanie lotu, o którym mowa w art. 50 ustawy, wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów lub odnowienie jego ważności;",

b) uchyla się pkt 22,
c) pkt 23 i 24 otrzymują brzmienie:

"23) Part M - rozumie się przez to załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.);

24) Part 66 - rozumie się przez to załącznik III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania;",

d) dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

"25) próbach naziemnych - rozumie się przez to zespół czynności wykonywanych na statku powietrznym pozostającym na ziemi lub na wodzie, obejmujących sprawdzenie charakterystyk masowych i położenia środka masy, sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich mechanizmów i układów, próby funkcjonalne układów oraz zespołu napędowego, niezbędnych w celu stwierdzenia zdatności statku powietrznego przed dopuszczeniem go do prób w locie, zgodnie z opracowanym programem prób;

26) wnioskującym - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów na wniosek wnioskującego.";

3) w § 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) loty próbne wykonywane dla sprawdzenia zdatności do lotu statku powietrznego w trakcie jego eksploatacji.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Próby w locie lub loty próbne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 i 6, zapewnia wnioskujący, właściciel lub użytkownik statku powietrznego. Próby w locie wykonuje się zgodnie z programem prób w locie, a loty próbne zgodnie z programem lotów próbnych.

2. Program prób w locie oraz program lotów próbnych określa wnioskujący, właściciel lub użytkownik statku powietrznego i przekazuje Prezesowi Urzędu na siedem dni przed terminem wykonania lotu.

3. Program lotów próbnych może stanowić załącznik do instrukcji obsługi technicznej lub programu obsługi technicznej statku powietrznego lub programu prób w locie. W takim przypadku podlega on zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu wraz z tymi dokumentami.";

5) po § 8 dodaje się § 8a i § 8b w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Próby w locie wykonuje pilot posiadający uprawnienie pilota doświadczalnego klasy odpowiedniej do kategorii prób w locie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku statków powietrznych, dla których jest wymagane posiadanie świadectwa kwalifikacji, próby w locie kategorii 2 lub 3 może wykonać pilot posiadający świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania lotów statkiem powietrznym danej klasy oraz:

1) wpisane do tego świadectwa uprawnienie instruktorskie lub

2) minimum 500 godzin nalotu jako dowódca statku powietrznego danej klasy na co najmniej 3 typach tej klasy.

3. W przypadku bezzałogowych statków powietrznych próby w locie wykonuje posiadacz świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288).

4. W próbach w locie mogą również uczestniczyć inżynierowie prób w locie oraz obserwatorzy prób w locie.

5. Wymagania i warunki uczestnictwa w próbach w locie inżynierów prób w locie oraz obserwatorów prób w locie określają warunki organizacji prób w locie, które stanowią część programu prób w locie.

§ 8b. 1. Lot próbny wykonuje dowódca statku powietrznego posiadający:

1) licencję pilota zawodowego lub liniowego albo

2) świadectwo kwalifikacji

- uprawniające do wykonywania lotów statkiem powietrznym danej klasy z wpisanym uprawnieniem odpowiadającym rodzajowi lotu.

2. W przypadku statków powietrznych, dla których jest wymagane posiadanie świadectwa kwalifikacji, lot próbny wykonuje pilot posiadający świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania lotów statkiem powietrznym danej klasy oraz:

1) wpisane do tego świadectwa uprawnienie instruktorskie lub

2) minimum 200 godzin nalotu jako dowódca statku powietrznego danej klasy.

3. W przypadku bezzałogowych statków powietrznych lot próbny wykonuje posiadacz świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji.

4. Ważna licencja pilota szybowcowego albo balonowego z wpisanym uprawnieniem instruktorskim uprawnia do wykonywania lotów próbnych odpowiednio szybowcem albo balonem.

5. W locie próbnym oprócz załogi statku powietrznego mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie personelu zatrudnionego przez przeprowadzającego loty próbne oraz osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu.";

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W przypadku wydawania pozwolenia na wykonywanie lotów dla statku powietrznego znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnioskujący, właściciel lub użytkownik statku powietrznego jest obowiązany dodatkowo do uzyskania zezwolenia na wykonanie lotu próbnego zgodnie z wymaganiami państwa, nad którego terytorium będzie wykonywany lot.";

7) w § 16 w ust. 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) oświadczenie osoby wykonującej próby w locie, o której mowa w § 8a ust. 1-3, zawarte w sprawozdaniu z prób lub dołączone do niego, zawierające imię i nazwisko wykonawcy prób, numer licencji albo świadectwa kwalifikacji, datę i podpis - w przypadku statków powietrznych, dla których jest wymagane wykonanie prób w locie, w następującym brzmieniu:

"Oświadczam, że sprawozdanie z prób w locie zawiera kompletne dane zgodne ze stanem faktycznym oraz że w czasie prób nie wystąpiły żadne zjawiska wskazujące na niebezpieczne cechy statku powietrznego lub jego podzespołu i że wszelkie nietypowe własności świadczące o niespełnieniu standardowych wymagań podstawy wymagań technicznych zostały w pełni sprawdzone i opisane w sprawozdaniu z prób w locie.";",

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) oświadczenie osoby wykonującej próby naziemne zawarte w sprawozdaniu z prób lub dołączone do niego, zawierające imię i nazwisko wykonawcy prób, datę i podpis - w przypadku statków powietrznych, dla których jest wymagane wykonanie prób naziemnych, w następującym brzmieniu:

"Oświadczam, że sprawozdanie z prób zawiera kompletne dane zgodne ze stanem faktycznym oraz że statek powietrzny lub podzespół spełnia wymagania techniczne w zakresie określonym programem prób.".";

8) w § 26:
a) uchyla się ust. 4,
b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Do prób w locie stosuje się podział na kategorie ze względu na rodzaje lotów oraz ze względu na stopień złożoności, poziom zagrożenia i wymagane kwalifikacje personelu lotniczego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu.",

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Etap prób w locie obejmuje:

1) wykonanie lotów z wynikiem pozytywnym na podstawie świadectwa oględzin i wydanego zezwolenia na wykonanie lotu zgodnie z art. 50 ustawy;

2) sporządzenie protokołu z lotów;

3) wykonanie prób w locie zgodnie z programem prób w locie.

7. Próby w locie lub loty próbne przeprowadza wnioskujący, właściciel lub użytkownik statku powietrznego po uzyskaniu od właściciela lub zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem zgody na ich prowadzenie, oraz po zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej, oraz łączności ze służbami medycznymi i służbami ochrony przeciwpożarowej.";

9) w § 38 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku bezzałogowych statków powietrznych obsługa techniczna może być także prowadzona przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, mechanika poświadczenia obsługi bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe lub przez podmiot posiadający certyfikat podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

10) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  W sprawach dotyczących pozwolenia na wykonywanie lotów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wymagania techniczne i sposób postępowania określone w przepisach dotychczasowych, z tym że w zakresie uprawnień pilotów, operatorów bezzałogowych statków powietrznych i innych osób biorących udział w próbach w locie i lotach próbnych stosuje się przepisy § 8a i § 8b rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzór świadectwa oględzin określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
1.  Pozwolenia na wykonywanie lotów wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
2.  Programy prób w locie oraz programy lotów próbnych kontrolnych zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność na okres, na jaki zostały zatwierdzone.
3.  Programy lotów próbnych kontrolnych przesłane Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia przekazania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego programu lotów próbnych, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ŚWIADECTWA OGLĘDZIN

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).