Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

Na podstawie art. 570 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. poz. 1774) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 4

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY CZĘŚCIAMI 85 I 22

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
zmniejszeniazwiększenia
1234567
85/02Województwo dolnośląskie64.000
010Rolnictwo i łowiectwo29.000
01008Melioracje wodne29.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego29.000
710Działalność usługowa35.000
71095Pozostała działalność35.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego35.000
85/04Województwo kujawsko-pomorskie361.000
010Rolnictwo i łowiectwo361.000
01008Melioracje wodne361.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego361.000
85/06Województwo lubelskie135.000
010Rolnictwo i łowiectwo135.000
01008Melioracje wodne135.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego135.000
85/08Województwo lubuskie15.000
010Rolnictwo i łowiectwo15.000
01008Melioracje wodne15.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego15.000
85/10Województwo łódzkie211.000
010Rolnictwo i łowiectwo211.000
01008Melioracje wodne211.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego211.000
85/12Województwo małopolskie57.000
010Rolnictwo i łowiectwo57.000
01008Melioracje wodne57.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego57.000
85/14Województwo mazowieckie1.271.000
010Rolnictwo i łowiectwo1.271.000
01008Melioracje wodne1.271.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego1.271.000
85/16Województwo opolskie67.000
010Rolnictwo i łowiectwo67.000
01008Melioracje wodne67.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego67.000
85/18Województwo podkarpackie79.000
010Rolnictwo i łowiectwo79.000
01008Melioracje wodne79.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego79.000
85/20Województwo podlaskie290.000
010Rolnictwo i łowiectwo290.000
01008Melioracje wodne290.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego290.000
85/22Województwo pomorskie175.000
010Rolnictwo i łowiectwo175.000
01008Melioracje wodne175.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego175.000
85/24Województwo śląskie43.000
010Rolnictwo i łowiectwo43.000
01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych43.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego43.000
85/26Województwo świętokrzyskie55.000
010Rolnictwo i łowiectwo55.000
01008Melioracje wodne55.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego55.000
85/28Województwo warmińsko-mazurskie429.000
010Rolnictwo i łowiectwo429.000
01008Melioracje wodne429.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego429.000
85/30Województwo wielkopolskie168.821
010Rolnictwo i łowiectwo168.821
01008Melioracje wodne168.821
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego168.821
85/32Województwo zachodniopomorskie289.000
010Rolnictwo i łowiectwo289.000
01008Melioracje wodne289.000
2350Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego289.000
22Gospodarka wodna3.709.821
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3.709.821
90095Pozostała działalność3.709.821
2340Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych3.709.821
Razem3.709.8213.709.821