Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1931

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1586) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM WYNAGRODZEŃ

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w zł
zmniejszeniezwiększenie
1234567
35Rynki rolne190 401 000
500Handel190 401 000
50002Agencja Rynku Rolnego190 401 000
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20529 775 000
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych41 611 000
2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych115 390 000
2808Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych639 000
2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych365 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych2 621 000
44Zabezpieczenie społeczne5 102 473
500Handel5 102 473
50002Agencja Rynku Rolnego5 102 473
2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2052 980 928
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2052 121 545
33Rozwój wsi190 401 000
010Rolnictwo i łowiectwo190 401 000
01024Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa150 958 000
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych31 943 000
2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych115 390 000
2808Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych639 000
2809Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych365 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych2 621 000
01027Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa39 443 000
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 20529 775 000
2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych9 668 000
44Zabezpieczenie społeczne5 102 473
010Rolnictwo i łowiectwo5 102 473
01024Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa5 102 473
2008Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2052 980 928
2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 2052 121 545