Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 677) w § 3 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) 3 dni robocze przed planowanym lądowaniem obcych cywilnych statków powietrznych realizujących zadania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Ochrony Państwa lub pracowników wojska na lotniska wojskowe lub z lotnisk wojskowych, wpisanych do rejestru lotnisk wojskowych prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.