Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1396, z późn. zm.) w § 1 w pkt 21 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gorlicach i Limanowej oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.