Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.704

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1396 i 1681, z 2015 r. poz. 1592 i 2248 oraz z 2016 r. poz. 1149) w § 1 w pkt 20 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.