Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1956

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1397, 1694 i 1783 oraz z 2015 r. poz. 1662 i 2185) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Sądowi Okręgowemu w Szczecinie - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.