Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.806

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim (Dz. U. poz. 1714, 2007 i 2238 oraz z 2021 r. poz. 121 i 609) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.";

2)
w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 11-14 otrzymują brzmienie:
11do dnia 8 czerwca 2021 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wy-borców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wybor-ców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 12 czerwca 2021 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 13 czerwca 2021 r. godz. 7.00-21.00- głosowanie
Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.