§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1380

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 309 i 1197) § 24b otrzymuje brzmienie:

"§ 24b. System teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe spełnia funkcję archiwum zakładowego w odniesieniu do akt spraw prowadzonych w tym systemie oraz tytułów wykonawczych obejmujących orzeczenia wydane w postępowaniach prowadzonych w tym systemie.".