Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru. - Dz.U.2021.1937 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1937

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 11 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru

Na podstawie art. 52 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. poz. 2467) w § 7 w ust. 6:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przez osobę fizyczną następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego po dokonaniu uwierzytelnienia tej osoby za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przy-łączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);";

2)
w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) uzyskania przez osobę uprawnioną dostępu do formularza elektronicznego po dokonaniu uwierzytelnienia tej osoby za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).