Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1721

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2019 r.
§  2.  Do spraw o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.