Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. - Dz.U.2018.1779 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1779

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 uchyla się pkt 2;
2)
w § 7 w zdaniu pierwszym wyrazy ", o którym mowa w § 10 ust. 2, " zastępuje się wyrazami "właściwy według miejsca zamieszkania podatnika";
3)
w § 8 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
w pkt 2 wyrazy "określonej w § 6 - także ewidencje, o których mowa w tym przepisie" zastępuje się wyrazami "kantorowej - także ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych";
4)
w § 9:
a)
w ust. 2 wyrazy "wskazanym przez podatnika stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro",
b)
w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "określonej w § 6 - również ewidencje określone w tym przepisie" zastępuje się wyrazami "działalności kantorowej - także ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych";
5)
w § 10 uchyla się ust. 2 i 3;
6)
w § 11 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), lub";

7)
w § 12 w ust. 3 w pkt 1c lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dokonanymi bez pośrednictwa rachunku płatniczego,";

8)
w § 18 uchyla się ust. 2;
9)
w § 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 3";
10)
w § 28:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 3,
b)
uchyla się ust. 4;
11)
w § 29 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a wartość rzeczy zastawionych - według ich wartości rynkowej";
12)
w § 32 w ust. 2 wyrazy "wskazanym stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro";
13)
w § 33 uchyla się ust. 2;
14)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
a)
w ust. 1 uchyla się lit. c,
b)
w ust. 7 skreśla się zdanie trzecie,
c)
w ust. 18 dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:

"Podatnicy, o których mowa w art. 24a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym, prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie 17.";

15)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Podatnicy, o których mowa w art. 24a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym, prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie 7.".

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).