Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1715

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 1948, 2175 i 2261) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. poz. 147, z 1993 r. poz. 440 oraz z 2008 r. poz. 1666) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, wypisy aktów notarialnych przekazanych do archiwum ksiąg wieczystych wydaje sąd rejonowy. Wypis podpisuje sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy i opatruje go pieczęcią urzędową.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.