§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.715

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2024 r.
§  2. 
Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z § 20 ust. 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych albo przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 20 ust. 2c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.